Powered by Smartsupp

Obchodní podmínky

VEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto veobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) spolenosti LUJZA coffee & wine s.r.o., se sídlemU Kantorka 406, 75661 Ronov pod Radhotm , IO 09126791, zapsaná v obchodním rejstíku pod sp. zn.Krajský soud v Ostravě, odd. C vložka 82116, e-mail info@lujza.cz, telefonní íslo +420721146567 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona . 89/2012 Sb., obanský zákoník, ve znní pozdjích pedpis(„Obanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakoto kupujících, a Nás, jakoto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základkupní smlouvy („Smlouva“) uzavené prostednictvím E-shopu na webových stránkách www.lujza.cz

Vechny informace o zpracování Vaich osobních údajjsou obsaeny v Zásadách zpracování osobních údaj, která naleznete zde

Ustanovení tchto Podmínek jsou nedílnou souástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v eském jazyce. Znní Podmínek můžeme jednostrannmnit i doplovat. Tímto ustanovením nejsou dotena práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní Podmínek.

Jak jistvíte, tak komunikujeme primárnna dálku. Proto i pro nai Smlouvu platí, e jsou pouity prostedky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez souasné fyzické pítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavena distanním zpsobem v prostedí E-shopu, a to prostednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud nkterá ást Podmínek odporuje tomu, co jsme si spolenschválili v rámci procesu Vaeho nákupu na Naem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda ped Podmínkami pednost.

1. NKTERÉ DEFINICE

 1. 1.1.  Cena je finanní ástka, kterou budete hradit za Zboí;

 2. 1.2.  Cena za dopravu je finanní ástka, kterou budete hradit za doruení Zboí, a to vetnceny za jeho zabalení;

 3. 1.3.  Celková cena je souet Ceny a Ceny za dopravu;

 4. 1.4.  DPH je daz pidané hodnoty dle platných právních pedpis;

 5. 1.5.  Faktura je daový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z pidané hodnoty na Celkovou cenu;

 6. 1.6.  Objednávka je Váneodvolatelný návrh na uzavení Smlouvy o koupi Zboí s Námi;

 7. 1.7.  Uivatelský úet je úet zízený na základVámi sdlených údaj, jeumožňuje uchování zadaných údaja uchovávání historie objednaného Zboí a uzavených Smluv;

 8. 1.8.  Vy jste osoba nakupující na Naem E-shopu, právními pedpisy oznaovaná jako kupující;

 9. 1.9.  Zboje ve, co můžete nakoupit na E-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUENÍ
2.1. KoupZboí je moná jen pes webové rozhraní E-shopu.

2.2. Pi nákupu Zboí je Vae povinnost poskytnout Nám vechny informace správna pravdiv. Informace, které jste Nám poskytli pi objednání Zboí budeme tedy povaovat za správné a pravdivé.

3. UZAVENÍ SMLOUVY

 1. 3.1.  Smlouvu s Námi je moné uzavít pouze v eském jazyce.

 2. 3.2.  Smlouva je uzavírána na dálku prostednictvím E-shopu, piemnáklady na pouití komunikaních prostedkna dálku hradíte Vy. Tyto náklady se vak nijak nelií od základní sazby, kterou hradíte za pouívání tchto prostedk(tedy zejména za pístup k internetu), ádné dalí náklady útované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte oekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, e prostedky komunikace na dálku vyuíváme.

 3. 3.3.  K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavít, je teba, abyste na E-shopu vytvoili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

  1. a)  Informace o nakupovaném Zboí (na E-shopu oznaujete Zboí, o jehonákup máte zájem, tlaítkem „Pidat do koíku“);

  2. b)  Informace o Cen, Cenza dopravu, zpsobu platby Celkové ceny a poadovaném zpsobu doruení Zboí; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uivatelského prostedí E-shopu, pieminformace o Cen, Cenza dopravu a Celkové cenbudou uvedeny automaticky na základVámi zvolného Zboí a zpsobu jeho doruení;

  3. c)  Své identifikaní a kontaktní údaje slouící k tomu, abychom mohli doruit Zboí, zejména tedy jméno, píjmení, doruovací adresu, telefonní íslo a e-mailovou adresu;

  4. d)  V pípadSmlouvy, na základkteré Vám budeme Zboí dodávat pravidelna opakovan, téinformaci, jak dlouho Vám budeme Zboí dodávat.

 4. 3.4.  V prbhu tvorby návrhu Objednávky může ado doby jejího vytvoení údaje mnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostednictvím stisku tlaítka „Objednávka zavazující k platb“ Objednávku vytvoíte. Ped stiskem tlaítka musíte ale jetpotvrdit Vae seznámení se a souhlas s tmito Podmínkami, v opaném pípadnebude moné Objednávku vytvoit. K potvrzení a souhlasu slouí zatrhávací políko. Po stisku tlaítka „Objednávka zavazující k platb“ budou vechny vyplnné informace odeslány pímo Nám.

 5. 3.5.  Vai Objednávku Vám v co nejkratí dobpoté, kdy Nám bude doruena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vai e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Souástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naí strany dochází k uzavení Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znní úinném ke dni Objednávky tvoí nedílnou souást Smlouvy.

 6. 3.6.  Mohou nastat i pípady, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboí není dostupné nebo pípady, kdy objednáte vtí poet kusZboí, nekolik je z naí strany umonno. Informaci o maximálním potu Zboí Vám vak vdy v rámci E-shopu pedem poskytneme a nemla by pro Vás být tedy pekvapivá. V pípad, e nastane jakýkoli dvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zaleme Vám nabídku na uzavení Smlouvy v pozmnné podoboproti Objednávce. Smlouva je v takovém pípaduzavena ve chvíli, kdy Nai nabídku potvrdíte.

 7. 3.7.  V pípad, e v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevnchybná Cena, nejsme povinni Vám Zboí za tuto Cenu dodat ani v pípad, kdy jste obdreli potvrzení Objednávky, a tedy

dolo k uzavení Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladnkontaktovat a zaleme Vám nabídku na uzavení nové Smlouvy v pozmnné podoboproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém pípaduzavena ve chvíli, kdy Nai nabídku potvrdíte. V pípad, e Nai nabídku nepotvrdíte ani ve lht3 dnod jejího odeslání, jsme oprávnni od uzavené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Cense povauje napíklad situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé cenu jiných prodejcnebo chybí i pebývá cifra.

 1. 3.8.  V pípad, kdy dojde k uzavení Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

 2. 3.9.  Vpípad, e máte zízen Uivatelský úet, můžete uinit Objednávku jeho prostednictvím. I v takovém pípadmáte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost pedvyplnných údaj. Zpsob tvorby Objednávky je vak totoný, jako v pípadkupujícího bez Uivatelského útu, výhodou vak je, e není teba opakovanvyplovat Vae identifikaní údaje.

 3. 3.10.  V nkterých pípadech umožňujeme na nákup Zboí vyuít slevu. Pro poskytnutí slevy je teba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevdo pedem ureného pole. Pokud tak uiníte, bude Vám Zboí poskytnuto se slevou.

4. UIVATELSKÝ ÚET

 1. 4.1.  Na základVaí registrace v rámci E-shopu můžete pistupovat do svého Uivatelského útu.

 2. 4.2.  Pi registraci Uivatelského útu je Vae povinnost uvést správna pravdivvechny zadávané údaje a v pípadzmny je aktualizovat.

 3. 4.3.  Pístup kUivatelskému útu je zabezpeen uivatelským jménem a heslem. Ohledntchto pístupových je Vaí povinností zachovávat mlenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V pípad, e dojde k jejich zneuití, neneseme za to ádnou odpovdnost.

 4. 4.4.  Uivatelský úet je osobní, a nejste tedy oprávnni umonit jeho vyuívání tetím osobám.

 5. 4.5.  VáUivatelský úet můžeme zruit, a to zejména v pípad, kdyjej více, ne180 dní nevyuíváte, i

  v pípad, kdy poruíte své povinnosti dle Smlouvy.

 6. 4.6.  Uivatelský úet nemusí být dostupný nepetrit, a to zejména s ohledem na nutnou údrbu

  hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. 5.1.  Cena je vdy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozejmve Smlouv. V pípadrozporu mezi Cenou uvedenou u Zboí v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vdy totoná s cenou ve Smlouv. V rámci návrhu Objednávky je téuvedena Cena za dopravu, pípadnpodmínky, kdy je doprava zdarma.

 2. 5.2.  Celková cena je uvedena vetnDPH vetnvekerých poplatkstanovených zákonem.

 3. 5.3.  Platbu Celkové ceny po Vás budeme poadovat po uzavení Smlouvy a ped pedáním Zboí. Úhradu

  Celkové ceny můžete provést následujícími zpsoby:

a) Bankovním pevodem. Informace pro provedení platby Vám zaleme v rámci potvrzení Objednávky. V pípadplatby bankovním pevodem je Celková cena splatná do 48 HODIN

 1. b)  Kartou online. V takovém pípadprobíhá platba pes platební bránu COMGATE, piemplatba se ídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: SPOLENOSTI ComGate . V pípadplatby kartou online je Celková cena splatná do 24hod.

 2. c)  Dobírkou. V takovém pípaddojde k platbpi doruení Zboí oproti pedání Zboí. V pípadplatby dobírkou je Celková cena splatná pi pevzetí Zboí.

 3. d)  Hotovpi osobním odbru. Hotovlze hradit Zboí v pípadpevzetí v Naí provozovn. V pípadplatby hotovpi osobním odbru je Celková cena splatná pi pevzetí Zboí.

 1. 5.4.  Faktura bude vystavena v elektronické podobpo uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vai e-mailovou adresu. Faktura bude téfyzicky piloena ke Zboí a dostupná v Uivatelském úu.

 2. 5.5.  Vlastnické právo ke Zboí na Vás pechází apoté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboí pevezmete. V pípadplatby bankovním pevodem je Celková cena zaplacena pipsáním na Náet, v ostatních pípadech je zaplacena v okamik provedení platby.

6. DORUENÍ ZBOÍ, PECHOD NEBEZPEKODY NA VCI

 1. 6.1.  Zboí Vám bude dorueno zpsobem dle Vaí volby, piemmůžete vybírat z následujících moností:

  1. a)  Osobní odbr na Naí provozovnuvedené v seznamu provozoven;

  2. b)  Osobní odbr na výdejních místech spolenosti Zásilkovna, Uloenka;

  3. c)  Doruení prostednictvím dopravních spoleností eská pota, PPL CZ, DHL, Zásilkovna;

 2. 6.2.  Zboí je moné doruit pouze v rámci eské republiky.

 3. 6.3.  Doba doruení Zboí vdy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném zpsobu doruení a platby. Pedpokládaná doba doruení Zboí Vám bude sdlena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientaní a může se liit od skutené doby dodání. V pípadosobního odbru na provozovnVás vdy o monosti vyzvednutí Zboí budeme informovat prostednictvím e-mailu.

 4. 6.4.  Po pevzetí Zboí od dopravce je Vae povinnost zkontrolovat neporuenost obalu Zboí a v pípadjakýchkoli závad tuto skutenost neprodlenoznámit dopravci a Nám. V pípad, e dolo k závadna obalu, která svdí o neoprávnné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaí povinností Zboí od dopravce pevzít.

 5. 6.5.  V pípad, kdy poruíte svoji povinnost pevzít Zboí, s výjimkou pípaddle l. 6.4 Podmínek, nemá to za následek poruení Naí povinnosti Vám Zboí doruit. Zároveto, e Zboí nepevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém pípadvzniká právo od Smlouvy odstoupit z dvodu Vaeho podstatného poruení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva vyuít, je odstoupení úinné v den, kdy Vám toto odstoupení doruíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, pípadnna nárok na náhradu kody, pokud vznikla.

 6. 6.6.  Pokud je z dvodvzniklých na Vaí stranZboí doruováno opakovannebo jiným zpsobem, nebylo ve Smlouvdohodnuto, je Vaí povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doruením spojené. Platební údaje pro zaplacení tchto nákladVám zaleme na Vai e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouva jsou splatné 14 dnod doruení e-mailu.

 7. 6.7.  Nebezpení kody na Zboí na Vás pechází v okamiku, kdy ho pevezmete. V pípad, kdy Zboí nepevezmete, s výjimkou pípaddle l. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpekody na Zboí pechází

v okamiku, kdy jste mli monost ho pevzít, ale z dvodna Vaí strank pevzetí nedolo. Pechod nebezpekody na Zboí pro Vás znamená, e od tohoto okamiku nesete vekeré dsledky spojené se ztrátou, zniením, pokozením i jakýmkoli znehodnocením Zboí.

 1. 6.8.  Vpípad, e Zboí nebylo vE-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientaní doba dostupnosti Vás budeme vdy informovat v pípad:

  1. a)  mimoádného výpadku výroby Zboí, piemVám vdy sdlíme novou oekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, e nebude moné Zboí dodat;

  2. b)  prodlení s dodáním Zboí od Naeho dodavatele, piemVám vdy sdlíme novou oekávanou dobu dodání.

 2. 6.9.  V pípad, e nebudeme schopni Vám Zboí dodat ani do 30 dnod uplynutí doby doruení Zboí uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli dvodu, jsme My i Vy oprávnni od Smlouvy odstoupit.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNNÍ

 1. 7.1.  Zaruujeme, e v dobpechodu nebezpekody na Zboí podle l. 6.7 Podmínek je Zboí bez vad,

  zejména pak, e:

  1. a)  má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovndohodnuty, pak takové,

   které jsme u popisu Zboí uvedli, pípadntakové, které lze s ohledem na povahu Zboí oekávat;

  2. b)  je vhodné pro úely, které jsme uvedli nebo pro úely, které jsou pro Zboí tohoto typu obvyklé;

  3. c)  odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, paklie byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;

  4. d)  je v odpovídajícím mnoství a hmotnosti;

  5. e)  spluje poadavky na nj kladené právními pedpisy;

  6. f)  není zatíeno právy tetích stran.

 2. 7.2.  Práva a povinnosti ohlednpráv z vadného plnní se ídí píslunými obecnzávaznými právními pedpisy (zejména ustanoveními § 1914 a1925, § 2099 a2117 a § 2161 a2174 Obanského zákoníku a zákonem . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, ve znní pozdjích pedpis).

 3. 7.3.  V pípad, e bude mít Zboí vadu, tedy zejména pokud nebude splnna nkterá z podmínek dle l. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnní (tedy Zboí reklamovat) zasláním e-mailu i dopisu na Nae adresy uvedené u Naich identifikaních údaj. Pro reklamaci můžete vyuít také vzorový formuláposkytovaný z Naí strany, který tvoí pílohu . 1 Podmínek. V uplatnní práva z vadného plnní je teba zvolit, jak chcete vadu vyeit, piemtuto volbu nemůžete následn, s výjimkou pípaddle l. 7.4, bez Naeho souhlasu zmnit. Reklamaci vyídíme v souladu s Vámi uplatnným právem z vadného plnní. V pípad, e si nezvolíte eení vady, máte práva uvedená v l. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnní bylo podstatným poruením Smlouvy.

 4. 7.4.  Je-li vadné plnní podstatným poruením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranní vady dodáním nového Zboí bez vady, nebo dodáním chybjící ásti Zboí;

 1. b)  na odstranní vady opravou Zboí;

 2. c)  na piměřenou slevu z Ceny;

 3. d)  na odstoupení od Smlouvy.

V pípad, e zvolíte vyeení dle boda) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v piměřené lht, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdlíme, e tímto zpsobem vadu neodstraníme vbec, máte práva dle bodc) a d), i kdyjste je v rámci reklamace pvodnnepoadovali. Zárovepokud si zvolíte odstranní vady opravou Zboí a My zjistíme, e je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný zpsob odstranní vady.

 1. 7.5.  Je-li vadné plnní nepodstatným poruením Smlouvy, máte následující práva:

  1. a)  na odstranní vady dodáním nového Zboí bez vady, nebo dodáním chybjící ásti Zboí;

  2. b)  na odstranní vady opravou Zboí;

  3. c)  na piměřenou slevu z Ceny.

  Pokud vak vadu neodstraníme vas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v pípad, kdy nemůžete Zboádnuívat pro opakovaný výskyt vad po opravZboí nebo pi vtím potu vad Zboí.

 2. 7.6.  V pípadpodstatného i nepodstatného poruení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani poadovat dodání nové vci, pokud nemůžete vrátit Zboí ve stavu, v jakém jste ho obdreli. To ale neplatí v následujících pípadech:

  1. a)  dolo-li ke zmnstavu Zboí v dsledku prohlídky za úelem zjitní vady;

  2. b)  bylo-li Zboí pouito jetped objevením vady;

  3. c)  nebyla-li nemonost vrácení Zboí v nezmnném stavu zpsobena Vaím jednáním anebo Vaím opomenutím,

  4. d)  dolo-li z Vaí strany ped objevením vady k prodeji, spotebování nebo pozmnní Zboí pi obvyklém pouití; pokud k tomu vak dolo jen ásten, je Vaí povinností tu ást Zboí, kterou vrátit lze a v takovém pípadVám nebude vrácena ást Cen odpovídající Vaemu prospchu z uití ásti Zboí.

 3. 7.7.  Do 3 dnod obdrení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, e jsme reklamaci obdreli, kdy jsme ji obdreli a pedpokládanou dobu trvání vyízení reklamace. Reklamaci vyídíme bez zbyteného odkladu, nejpozdji vak do 30 dnod jejího obdrení. Lhta může být po naí vzájemné dohodprodlouena. Pokud lhta marnuplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

 4. 7.8.  O vyízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávnná, náleí Vám náhrada úelnvynaloených náklad. Tyto náklady jste povinni prokázat, nap. útenkami i potvrzeními o cenza dopravu. V pípad, e dolo k odstranní vady dodáním nového Zboí, je Vaí povinností Nám pvodní Zboí vrátit, náklady na toto vrácení vak hradíme My.

 5. 7.9.  V pípad, e jste podnikateli, je Vaí povinností oznámit a vytknout vadu bez zbyteného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozdji vak do tí dnod pevzetí Zboí.

 1. 7.10.  V pípad, e jste spotebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnní u vady, která se vyskytne u spotebního Zboí ve lht24 msícod pevzetí Zboí.

 2. 7.11.  Ustanovení ohlednpráva z vad se nepouijí v pípad:

  1. a)  Zboí, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

  2. b)  opotebení Zboí zpsobeného jeho obvyklým uíváním;

  3. c)  pouitého Zboí na vadu odpovídající míe pouívání nebo opotebení, kterou Zboí mlo, kdyjste jej pevzali;

  4. d)  kdy to vyplývá z povahy Zboí.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. 8.1.  K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukonení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho poátku, může dojít z dvoda zpsoby uvedenými v tomto lánku, pípadnv dalích ustanoveních Podmínek, ve kterých je monost odstoupení výslovnuvedena.

 2. 8.2.  V pípad, e jste spotebitel, tedy osoba kupující Zboí mimo rámec své podnikatelské innosti, máte v souladu s ustanovením §1829 obanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání dvodu ve lht14 dnode dne doruení Zboí. V pípad, e jsme uzaveli Smlouvu, jejímpedmtem je nkolik druhZboí nebo dodání nkolika ástí Zboí, zaíná tato lhta běžet adnem dodání poslední ásti Zboí, a v pípad, e jsme uzaveli Smlouvu, na základkteré Vám budeme Zboí dodávat pravidelna opakovan, zaíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným zpsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Nae adresy uvedené u Naich identifikaních údaj). Pro odstoupení můžete vyuít také vzorový formuláposkytovaný z Naí strany, který tvoí pílohu . 2 Podmínek.

 3. 8.3.  Ani jako spotebitel vak nemůžete od Smlouvy odstoupit v pípadech, kdy je pedmtem Smlouvy:

  1. a)  Zboí, jehoCena závisí na výchylkách finanního trhu nezávisle na Naí vli a může k nim dojít

   bhem lhty pro odstoupení od Smlouvy;

  2. b)  dodání alkoholických nápoj, které mohou být dodány apo uplynutí ticeti dna jejich Cena

   závisí na výchylkách finanního trhu nezávislých na Naí vli;

  3. c)  Zboí, které bylo upraveno podle Vaeho pání nebo pro Vai osobu;

  4. d)  Zboí, které podléhá rychlé zkáze a Zboí, které bylo po dodání nenávratnsmíseno s jiným;

  5. e)  Zboí v uzaveném obalu, které bylo z obalu vyato a z hygienických dvodjej není moné vrátit;

  6. f)  dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud dolo k poruení pvodního obalu;

  7. g)  dodávka novin, periodik nebo asopis;

  8. h)  dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosii a byl dodán sVaím pedchozím výslovným souhlasem ped uplynutím lhty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdlili, e nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

 1. 8.4.  Lhta k odstoupení dle l. 8.2 Podmínek se povauje za zachovanou, pokud Nám v jejím prbhu odelete oznámení, e od Smlouvy odstupujete.

 2. 8.5.  V pípadodstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnode dne úinnosti odstoupení na úet, ze kterého byla pipsána, pípadnna úet zvolený odstoupení od Smlouvy. ástka vak nebude vrácena díve, neNám Zboí vrátíte i neprokáete, e dolo k jeho zaslání zpt Nám. Zboí Nám prosím vracejte isté, pokud mono vetnoriginálního obalu.

 3. 8.6.  V pípadodstoupení od Smlouvy dle l. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboí zaslat do 14 dnod odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboí k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avak pouze ve výi odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání Zboí, který jsme pro dodání Zboí nabízeli. V pípadodstoupení z dvodu, e My poruíme uzavenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboí k Nám, ovem opt pouze do výe Ceny za dopravu ve výi odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání Zboí, který jsme pi dodání Zboí nabízeli.

 4. 8.7.  Odpovídáte Nám kodu v pípadech, kdy bude Zboí pokozeno v dsledku Vaeho nakládání s ním jinak, neje nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zpsobenou kodu Vám v takovém pípadvyútujeme poté, co Nám Zboí bude vráceno a splatnost vyútované ástky je 14 dní. V pípad, e jsme Vám jetnevrátili Cenu, jsme oprávnni pohledávku z titulu nákladzapoíst na Vai pohledávku na vrácení Ceny.

 5. 8.8.  My jsme oprávnni odstoupit od Smlouvy kdykoliv ped tím, neVám dodáme Zboí, pokud existují objektivní dvody, pronení moné Zboí dodat (zejména dvody na strantetích osob nebo dvody spoívající v povaze Zboí), a to i ped uplynutím doby uvedené v l. 6.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, e jste uvedli v Objednávce zámrnnesprávné informace. V pípad, e nakupujete zboí v rámci své podnikatelské innosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávnni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání dvodu.

9. EENÍ SPORSE SPOTEBITELI

 1. 9.1.  Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni ádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Obanského zákoníku.

 2. 9.2.  Vyizování stíností spotebitelzajišťujeme prostednictvím elektronické adresy [BUDE DOPLNNO]. Informaci o vyízení stínosti zaleme na elektronickou adresu kupujícího.

 3. 9.3.  K mimosoudnímu eení spotebitelských sporze Smlouvy je písluná eská obchodní inspekce, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, I: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro eení sporon-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr je moné vyuít pi eení spormezi prodávajícím a kupujícím, který je spotebitelem, z kupní smlouvy uzavené elektronickými prostedky.

 4. 9.4.  Evropské spotebitelské centrum eská republika, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 524/2013 ze dne 21. kvtna 2013, o eení spotebitelských sporon-line a o zmnnaízení (ES) . 2006/2004 a smrnice 2009/22/ES (naízení o eení spotebitelských sporon-line).

10. ZÁVRENÁ USTANOVENÍ

page8image2156615536 page8image2156615824 page8image2156616112
 1. 10.1.  Pokud Náa Váprávní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy napíklad budeme zasílat zboí mimo území eské republiky), bude se vztah vdy ádit právem eské republiky. Pokud jste vak spotebitelé, nejsou tímto ujednáním dotena Vae práva plynoucí z právních pedpis.

 2. 10.2.  Vekerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doruovat elektronickou potou. Nae e-mailová adresa je uvedena u Naich identifikaních údaj. My budeme doruovat korespondenci na Vai e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouv, v Uivatelském útu nebo pes kterou jste nás kontaktovali.

 3. 10.3.  Smlouvu je moné mnit pouze na základnaí písemné dohody. My jsme vak oprávnni zmnit a doplnit tyto Podmínky, tato zmna se vak nedotkne jiuzavených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzaveny po úinnosti této zmny. O zmnVás vak budeme informovat pouze v pípad, e máte vytvoený Uivatelský úet (abyste tuto informaci mli v pípad, e budete objednávat nové Zboí, zmna vak nezakládá právo výpovdi, jelikonemáme uzavenou Smlouvu, kterou by bylo moné vypovdt), nebo Vám na základSmlouvy máme dodávat Zboí pravidelna opakovan. Informace o zmnVám zaleme na Vai e-mailovou adresu nejmén14 dní ped úinností této zmny. Pokud od Vás do 14 dnod zaslání informace o zmnneobdríme výpověď uzavené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboí, stávají se nové podmínky souástí naí Smlouvy a uplatní se na dalí dodávku Zboí následující po úinnosti zmny. Výpovdní doba v pípad, e výpověď podáte, iní 2 msíce.

 4. 10.4.  V pípadvyšší moci nebo událostí, které nelze pedvídat (pírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelapod.), neneseme odpovdnost za kodu zpsobenou v dsledku nebo souvislosti s pípady vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delí ne10 dn, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

 5. 10.5.  Pílohou Podmínek je vzorový formulápro reklamaci a vzorový formulápro odstoupení od Smlouvy.

 6. 10.6.  Smlouva vetnPodmínek je archivována v elektronické podobu Nás, ale není Vám pístupná. Vdy vak tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdríte e-mailem a budete tedy mít vdy pístup ke Smlouvi bez Naí souinnosti. Doporuujeme vdy potvrzení Objednávky a Podmínky uloit.

 7. 10.7.  Tyto Podmínky nabývají úinnosti 11.3.2021.

PÍLOHA . 1 - FORMULÁPRO REKLAMACI
Adresát: LUJZA coffee & wine s.r.o., U Kantorka 406, 75661 Ro
nov pod Radhotm, I: 09126791.

Uplatnní reklamace

Datum uzavení Smlouvy:

Jméno a píjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboí, které je reklamováno:

Popis vad Zboí:

Navrhovaný zpsob pro vyízení reklamace, pípadnuvedení ísla bankovního útu pro poskytnutí slevy:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnní reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem vetndata a zpsobu vyízení reklamace.

Datum: Podpis:

PÍLOHA . 2 - FORMULÁPRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Adresát: LUJZA coffee & wine s.r.o., U Kantorka 406, 75661 Ro
nov pod Radhotm, I: 09126791 Tímto prohlauji, e odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavení Smlouvy:

Jméno a píjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboí, kterého se Smlouva týká:

Zpsob pro navrácení obdrených finanních prostedk, pípadnuvedení ísla bankovního útu:

Je-li kupující spotebitelem má právo v pípad, e objednal zboí prostednictvím e-shopu spolenosti [BUDE DOPLNNO] („Spolenost“) nebo jiného prostedku komunikace na dálku, mimo pípady uvedené v § 1837 zák. . 89/2012 Sb., obanský zákoník, ve znní pozdjích pedpisodstoupit od jiuzavené kupní smlouvy do 14 dnode dne pevzetí zboí, a to bez uvedení dvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Spolenosti písemnna adresu provozovny Spolenosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formulái.

Odstoupí-li kupující, který je spotebitelem, od kupní smlouvy, zale nebo pedá Spolenosti bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 14 dnod odstoupení od kupní smlouvy, zboí, které od ní obdrel.

Odstoupí-li kupující, který je spotebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Spolenost bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 14 dnod odstoupení od kupní smlouvy, vechny peněžní prostedky (kupní cenu dodaného zboí) vetnnákladna dodání, které od nho na základkupní smlouvy pijala, stejným zpsobem. Jestlie kupující zvolil jiný, nenejlevnjí zpsob dodání zboí, který Spolenost nabízí, vrátí Spolenost kupujícímu náklady na dodání zboí pouze ve výi odpovídající nejlevnjímu nabízenému zpsobu dodání zboí. Spolenost není povinna vrátit pijaté peněžní prostedky kupujícímu díve, neji kupující zboí pedá nebo prokáe, e zboí Spolenosti odeslal.

Datum: Podpis: